Cyngor Tref Beaumaris

Home > News > Vacancy Seat West Ward

Vacancy Seat West Ward

Cyngor Tref Biwmares / Beaumaris Town Council

RHYBUDD CYHOEDDUS                                                                 PUBLIC NOTICE

Sedd Gwag – Swydd Cynghorydd                Casual Vacancy – Office of Councillor

 

Tref/Cymuned                           BIWMARES / BEAUMARIS                  Town/Community

Ward                                          GORLLEWINOL / WEST                       Ward

(os yn berthnasol)                                                                                       (if applicable)

 

Rhoddir rhybudd trwy hyn fod 1 sedd wag am swydd Cynghorydd yn y Ward uchod.

Bydd etholiad yn cael ei gynnal i lenwi’r sedd gwag petai y Swyddog Canlyniadau, Gwasanaethau Etholiadol, Swyddfeydd y Cyngor Sir, LLANGEFNI, Ynys Môn, yn derbyn cais am etholiad o’r fath yn ysgrifenedig o fewn pythefnos ar ôl dyddiau y Rhybudd hwn (ac eithrio penwythnosau a gwyliau banc), oddi wrth DEG o bobl sydd wedi cofrestru fel etholwyr llywodraeth leol ar gyfer yr ardal leol llle cafwyd y sedd gwag.

 

Notice is hereby given that 1 vacancy has occurred I the office of Councillor for the above mentioned Ward.

An election to fill the vacancy shall be held if, within fourteen days after the date of this Notice (excluding weekends and bank holidays) a written request for such an election is received by the Returning Officer, Electoral Services, County Council Offices, LLANGEFNI, Ynys Môn from TEN persons who are registered as local government electors for the electoral aera in which the vacancy has occurred.

 

 

Dylan Williams

Swyddog Canlyniadau / Returning Officer

 

All News

Toparrow pointing up

Search through our Website