Cyngor Tref Beaumaris

Cartref > Newyddion > Archif > Toiledau y Castell

Toiledau y Castell

Er gwybodaeth / For information.

 

 

 

 

Rhian Wyn Jones
Swyddog Polisi

Gwasanaethau Democrataidd
Swyddfa'r Sir, Llangefni, LL77 7TW

 

Rhian Wyn Jones
Policy Officer

Democratic Services
Council Offices, Llangefni, LL77 7TW

 

Mae croeso i chi ddelio â’r Cyngor yn Gymraeg neu Saesneg. Cewch yr un safon o wasanaeth yn y ddwy iaith.

 

You are welcome to deal with the Council in both languages. You will receive the same standard of service in both languages.

 

 

Datganiad i’r Wasg
 

Gwella toiledau arfordirol Môn diolch i gronfa gwerth £250,000

Bydd trigolion ac ymwelwyr Ynys Môn yn elwa ar gronfa gwerth £250,000 a ddyfarnwyd gan Lywodraeth Cymru i wella cyfleusterau toiledau arfordirol ar yr Ynys.

Mae y Cyngor Sir yn cyfrannu swm ychwanegol o £62,500 tuag at gost gwella’r cyfleusterau.

Bydd toiledau ar bedwar traeth ar Ynys Môn (Biwmares, Rhosneigr, Traeth Bychan a Moelfre) yn cael eu moderneiddio a’u gwella fel rhan o gynllun Llywodraeth Cymru, Y Pethau Pwysig.

Nod cynllun Y Pethau Pwysig yw cynorthwyo i wireddu gwelliannau i seilwaith ar raddfa fach mewn lleoliadau ymwelwyr strategol pwysig ledled Cymru.

Dywedodd Deilydd Portffolio Hamdden, Twristiaeth a Morwrol Ynys Môn, y Cynghorydd Neville Evans, “Bydd yr arian hwn yn ein helpu i gyflawni’r nodau yn ein Cynllun Rheoli Cyrchfan a lansiwyd yn ddiweddar.”

Ychwanegodd, “Yn aml, nid yw’r cyfleusterau hyn yn cael sylw, ond maent yn rhan bwysig o brofiad ymwelwyr a byddant o fudd i bobl sy’n byw yn yr ardal hefyd. Mae’n bwysig ein bod yn parhau i geisio mwy o gyfleoedd ariannol i wella isadeiledd pwysig o amgylch yr Ynys.”

Bydd y gwaith o wella cyfleusterau toiledau yn y pedwar lleoliad yn cynnwys gosod cawodydd newydd, cyfleusterau ymolchi a rheseli beiciau. Bydd byrddau gwybodaeth newydd yn cael eu darparu hefyd i ddarparu gwybodaeth leol i breswylwyr a phobl leol.

Esboniodd Deilydd Portffolio Priffyrdd, Gwastraff ac Eiddo Ynys Môn, Y Cynghorydd Dafydd Rhys Thomas, “Mae’r arian yma’n cael ei groesawu’n fawr, bydd yn ein helpu i foderneiddio mwy o’n toiledau cyhoeddus allweddol ledled yr Ynys. Bydd y gwaith hwn i uwchraddio cyfleusterau’n cyd-fynd â’r gwaith a gwblhawyd yn ddiweddar i adnewyddu toiledau yn Nhrearddur, Benllech, Porth Swtan a Phorth Dafarch.”

Diwedd 11.08.23

Am ragor o wybodaeth: Lee Jones, Uned Gyfathrebu (01248) 752129

Nodyn i Olygyddion:

Mae Y Pethau Pwysig yn gronfa gyfalaf gwerth £5M i sicrhau gwelliannau i seilwaith twristiaeth ar raddfa fach ledled Cymru er mwyn sicrhau fod ymwelwyr yn cael profiad cadarnhaol a chofiadwy trwy gydol eu harhosiad.

Mae cronfa Y Pethau Pwysig 2023-25 wedi cefnogi 29 prosiect ledled Cymru gan flaenoriaethu buddsoddiad strategol mewn cyrchfannau allweddol i dwristiaid ac oherwydd hynny mae’n agored i Awdurdodau Lleol ac Awdurdodau Parciau Cenedlaethol yn unig.
 

Pob Eitem Newyddion

Toparrow pointing up

Search through our Website